XTime Viettel XTime Viettel
X

XTime Viettel

Tính năng ứng tiền thông minh xTime Viettel

Tính năng mới của dịch vụ ứng tiền thông minh xTime Viettel

By Customer Care 25/08/2015
xTime Viettel - Dịch vụ ứng tiền mới

Dịch vụ ứng tiền mới của Viettel xTime bắt đầu từ 1/7

By Customer Care 26/06/2015